Cập nhật ngày 1/7/2023,

Bản tự công bố 01/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 02/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 03/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu sầu riêng Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 04/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu xanh hương vị trái cây Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 05/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu xanh hương vị sen Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 06/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu xanh hương vị dừa Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 07/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu xanh hương vị khoai môn Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 08/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2023 – Bánh đậu xanh hương vị cốm Rồng Vàng Hoàng Gia

Cập nhật ngày 1/6/2021,

Bản tự công bố 01/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 02/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 03/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu sầu riêng Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 04/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu xanh hương vị trái cây Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 05/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu xanh hương vị sen Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 06/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu xanh hương vị dừa Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 07/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu xanh hương vị khoai môn Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 08/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bánh đậu xanh hương vị cốm Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 09/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Bột đậu xanh dinh dưỡng Rồng Vàng Hoàng Gia

Bản tự công bố 10/Công ty Cổ phần Hoàng Giang/Năm 2021 – Chè đậu đen cốt dừa Rồng Vàng Hoàng Gia

——————————————————————————————————————————————–

Ngày 18/2/2019